نه ماه را می توانی رنگی کنی و نه رنگین کمان را سفید ! همیشه خودت باش و شبیه مردم زندگی نکن . مردم مطابق ظواهر قدم برمیدارند و تو چه میدانی پشت این ظاهره به ظاهر زیبا چه افکار و اهدافی خوابیده . آدم ها را زیاد جدی نگیر . فقط خودت باش . مردم زمانیکه منفعتی در تو نبینند ترکت می کنند و تو می مانی و ماسکی که یک عمر به صورتت زدی و حال مجبوری این ماسک را برداری و از صفر شروع کنی . گاهی این صفر پایان راه است