آرامش در کجاست ؟ همانجا که احساس کنی . مرزها اهمیت ندارند . اینکه تو از کدام کشوری و از کدام منطقه مهم نیست . مهم این هست که تو در کجا آرامش داری و در کجا معنی زندگی را حس می کنی . اینکه بدانی کسانی که در اطرافت زندگی می کنند چقدر با احساس و مهربان هستند . مردمی که جامعه را با لبخندشان زیبا می کنند . تو متعلق به آنجا هستی نه منطقه ای که در آن به دنیا آمدی . متعلق به جایی هستی که وقتی لبخند و متانت هدیه میدهی ، آرامش هدیه میگیری . در زندگی مرزی وجود ندارد . مرزها قلب های ما هستند که در کنار هم آرامش بگیرند . زندگی معنی همان رنگین کمانیست که وقتی نگاهش می کنی چشمانت مهربان میشود . متعلق به جایی هستی که مردمش همان درختان پرباری هستند بدون ادعا که خمیده اند و چه زیبا خمیده اند . دنیای ما محدود به منطقه ای نیست که در آن زندگی کردیم و می کنیم . دنیای ما قلب بزرگ ماست که جای محبت و مهربانیست و عطوفتی که درک آن نیاز به نسل ها اصالت فرهنگی دارد . مرز زندگی من همان قلب های مهربانیست که آرامش را به من هدیه دادند .