قانون طبیعت می گوید که تو مرد باش و حمایت کن . قانون طبیعت می گوید که تو زن باش و لطیف بمان . هیچ قانونی جز قانون طبیعت خوشبختی را به ما هدیه نمیدهد . فراموش کنیم قانونی که بشر برای زندگی وضع کرده است . طبیعت و سرشتت را نشان بده بدون آنکه تحت تاثیر قانون بشریت باشی . هیچ وقت بشر نتوانسته خوشبختی را به طبیعت هدیه دهد . ما از طبیعت هستیم و سازگار با غرایز و روحیاتی که خدا آنرا از ریشه در ما بنا نهاده است . به خودمان احترام بگذاریم