بهار آمد مثل هر سال. زیبا و با طراوت اما امسال شبیه قهوه ایست بدون کافی میت. سی امین بهار زندگی، مثل همیشه سبز ، مهربان و با لبخندی جذاب سلام می کند. او هر سال سلام می کند.

زندگی فقط همین نیست ! برگ های بهار امسال کمی مایل به زردی میزنند. کناره های هر برگ کمی چروکیده شده اما طراوت خود را از دست نداده. هر سال رنگش به زردی نزدیک تر می شود ! ریشه هایش محکمتر و ساقه اش تنومند تر. درخت من دیگر قد نمیکشد اما بهار به بهار محکمترو مهربان تر می شود. آرزوهایش زیاد است اما تنها جای مطمئن برای آن در میان قلبی است پر از احساس، که این دنیا درک همه ی آن را ندارد . 

سلام بهار / سلام برگ های خوش رنگ