بهار آمد مثل هر سال . زیبا و با طراوت اما امسال شبیه قهوه ایست بدون کافی میت . سی امین بهار زندگی ، مثل همیشه سبز ، مهربان و با لبخندی جذاب سلام می کند . او هر سال سلام می کند .

زندگی فقط همین نیست ! برگ های بهار امسال کمی مایل به زردی میزند . کناره های هر برگ کمی چروکیده شده اما طراوت خود را از دست نداده اند . هر سال رنگش به زردی نزدیک تر می شود ! ریشه هایش محکمتر و ساقه اش تنومند تر . درخت من دیگر قد نمیکشد اما بهار به بهار محکمترو مهربان تر می شود . آرزوهایش زیاد است اما تنها جای مطمئن برای آن در میان قلبی است پر از احساس ، که این دنیا درک همه ی آن را ندارد . 

سلام بهار / سلام برگ های خوش رنگ