کاش دنیا جای دلبستگی ها نبود. چه سخت است که نخواهی و بخواهی ! چه سخت است دیدن لحظاتی از جنس گلبرگ های زندگی، بدون رنگین کمان ! چه سخت است فراموش کردن روزهای پر احساس و زیبا ! چه سخت است سپردن خاطره ها به افسانه های کتاب ها و تاریخ ها ! مگر می شود آنرا به تاریخ سپرد ؟ مگر می شود فراموش کرد آن همه زیبایی و احساس را ؟ کاش دنیا جای دلبستگی ها نبود ! کاش زندگی معنی یک افسانه بود و ای کاش هیچ نبود، جز احساسی پاک و بی ریا که از زندگی جز لبخند ، چیزی توقع نداشت.