انسان های بزرگ هیچ وقت خود را بزرگ نمی بینند . آداب معاشرت را بلد هستند . انتقاد پذیرند و در کارشان توهم نمیزنند . مطیع بزرگتر و با تجربه تر از خود هستند و تواضع دارند . انسان های بزرگ صبور و شنونده های خوبی هستند . انسان های بزرگ هر کجا باشند یک الگو هستند . انسان های بزرگ شئونات دارند . در کنار انسان های بزرگ احساس خوبی داری . انسان های بزرگ دنبال ظواهر نمیگردند . در عین بزرگی حاضرند در چمن کنارخیابان دور هم بنشینند و سیب زمینی سرخ کرده بخورند . آنها آنقدر بزرگ هستند که هر وقت به این سر دنیا می آیم دلم برایشان تنگ می شود . شبیه شما را در هیچ کجای دنیا ندیدم