ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پیام عمومی 1258
    پاسخ برای پیام شماره 1225