امشب ستاره ها چشمک زدند ! آسمان کمی مه آلود هست و سکوت زیبایی دارد. امشب پرواز می کنم. امشب دو بال سفید دارم. چشم هایم را می بندم و آسمان زندگی را نگاه می کنم تا با اولین چشمک، روحم آزاد شود. امشب ستاره ها لبخند میزنند. پروانه ها بیدار شدند. سنجاب ها میخندند. از آسمان بوی بهشت به مشامم میرسد. امشب را تا صبح پرواز می کنم.
کاش صبحی وجود نداشت.