امشب ستاره ها چشمک زدند ! آسمان کمی مه آلود هست و سکوت زیبایی دارد . امشب پرواز می کنم . امشب دو بال سفید دارم . چشم هایم را می بندم و آسمان زندگی را نگاه می کنم تا با اولین چشمک ، روحم آزاد شود . امشب ستاره ها لبخند میزنند . پروانه ها بیدار شدند . سنجاب ها میخندند . از آسمان بوی بهشت به مشامم میرسد . امشب را تا صبح پرواز می کنم / کاش صبحی وجود نداشت