یا سرعت گذر عمر زیادست یا سرعت گذر زندگی . هر دو می گذرد . شاید مادربزرگ ها راست می گفتند که وقتی به دنیا می آیی روی پیشانی ات نوشته شده که قرار است گذر عمرت به کدام سو بچرخد . یکبار از عابری پرسیدم مسیر زندگی کدام سمت است ؟ گفت من همینجا نشسته ام ، چون مسیر طوفانیست . همان روز فهمیدم که نباید بیش از اندازه ی ظرفیت زندگی انسان ها، با آنها قدم برداشت . نهایت این قدم ها، طوفانی است که تو را زودتر به کام مرگ می کشاند . کاش دوباره آن عابر را می دیدم… دلم برای حرف های عمیقش تنگ شده