کاش میتوانستم بدون ازدواج بچه دار شوم . کاش میتوانستم جنسیت فرزندم را تعیین کنم . کاش میتوانستم به جای 8 ساعت ، 24 ساعت در خواب باشم . کاش در جزیره ها آپارتمان نمیساختند . کاش لباسی زیبا هم برای قلب ها دوخته میشد . کاش دوستت داشتن ها واقعی بود  . کاش دروغ نشنوی و اگر میشنوی نفهمی که دروغ است . کاش جز قلبم ، چیز دیگری نداشتم تا عاشق واقعی را می دیدم . کاش سیاستمداران تلاشی هم برای ریشه کن شدن دروغ از بین مردم داشتند . کاش بانک ها صندوقی هم برای پس انداز احساس داشتند و کاش سود پس انداز احساسات 100 درصد بود . میدانم درک نمی کنید چه می گویم اما کاش دختر بچه ها هیچ وقت بزرگ نمیشدند