کاش میتوانستم بدون ازدواج بچه دار شوم. کاش میتوانستم جنسیت فرزندم را تعیین کنم. کاش میتوانستم به جای 8 ساعت، 24 ساعت در خواب باشم. کاش در جزیره ها آپارتمان نمیساختند. کاش لباسی زیبا هم برای قلب ها دوخته میشد. کاش دوستت داشتن ها واقعی بود. کاش دروغ نشنوی و اگر میشنوی نفهمی که دروغ است. کاش جز قلبم، چیز دیگری نداشتم تا عاشق واقعی را می دیدم. کاش سیاستمداران تلاشی هم برای ریشه کن شدن دروغ از بین مردم داشتند. کاش بانک ها صندوقی هم برای پس انداز احساس داشتند و کاش سود پس انداز احساسات 100 درصد بود. میدانم درک نمی کنید چه می گویم اما کاش دختر بچه ها هیچ وقت بزرگ نمیشدند.