ما  کتاب میخوانیم ،  پای صحبت های بزرگان مینشینیم ،  با روانشناس ها در ارتباطیم ،  قرص میخوریم ، ویتامین مصرف می کنیم ، کلاس های با کلاس می رویم ، مثلا کار خیر می کنیم و جایی هم جار نمیزنیم چه کردیم ! مثلا بی منت به فقرا کمک می کنیم ! مسافرت می رویم ، خودمان را انسان های کاملی میدانیم و فکر می کنیم بهتر از دیگران هستیم . خانه ی خدا را 7 بار دور می زنیم ، به جای کمک به دیگران از آنها فیلم میگیریم ، انسانیت را در نوع لباس می بینیم ، زیبایی را در ظاهر می بینیم و باطن را به خاک می سپاریم، ارزش را در مدرک میدانیم ، ثروت ، رمز ورود به قلب ها شده است و باز هم کتاب میخوانیم اما فراموش کردیم وقتی در کنار هم هستیم خودمان باشیم