آبی و قرمز هر دو رنگ هستند اما قرار نیست شبیه بهم باشند. هر کدام یک طبعی دارند. طبع آبی سرد بودن و طبع قرمز گرم بودن است. نه آبی مقصر است نه قرمز. هر دو رنگ هستند و هر کدام در جایی مفید خواهند بود اما لزومی ندارد در کنار هم باشند. آبی می تواند آسمان را زیبا کند و قرمز می تواند قلب های زمینی را گرم کند. نه رنگ آبی رنگ زشتی است و نه رنگ قرمز رنگ بدی. بگذارید آبی به آسمان برود و قرمز در دل ها بماند. ترکیب این دو رنگ با هم طوفانی به پا می کند که دیگر نه آسمانی آبی باقی خواهد ماند، نه زمینی با قلب های گرم . عاقلانه تر به رابطه هایمان نگاه کنیم.