بعد از یک روز پر خاطره در کنار همکارام ، شب در مسیر برگشت برای صرف پیش غذا به مک دونالد رفتیم . بعد از لحظاتی دختر بچه ای شیرین زبان به کنارم آمد و پرسید میتونم اینجا پیش شما بشینم . گفتم حتما عزیزم . لحظاتی را در کنارم نشسته بود و گفت مربی مدرسه از ما خواسته برای کار عملی وارد اجتماع بشید و با یک شخص خارجی در مورد کشورمون و تکنولوژی هایی که داریم صحبت کنید . منم نشستم پیش شما تا حرفای شما رو در این دو مورد بشنوم . اینقدر کار اون مربی و جسارت اون دختر جذاب بود که حاضر بودم تا صبح اونجا بشینم و جواب سوالای اون دختر شیرین زبونو بدم . در مورد مسائل زیادی با هم حرف زدیم و او آنچنان دقیق نکته برداری میکرد که آن شب بعد از برگشت به خانه به فکر فرو رفتم . اینکه نوع تربیت و آموزش چه تاثیری روی فرهنگ افراد جامعه میگذارد و ای کاش ….