30 سال گذشت. در این 30 سال دنیا را آنچنان زیبا و پر پیچو خم دیدم که گویی صد ها سال است که آن را میشناسم. زیبا بود چون تو خوب بودی و پر پیچ و خم بود چون من تجربه کردن را دوست داشتم. می نویسم از خاطرات تلخ و شیرین این 30 سال. می نویسم از عمق قلبم. چه می دانم 30 سال دیگری وجود خواهد داشت یا نه !