انسان ها یا ربات ها ؟! به کدامیک اعتماد کنیم ؟! ربات های زیادی در زندگی ام قدم زدند و لحظه ها را در کنار هم گذراندیم . هیچگاه یک ربات به من دروغ نگفت ! حتی خیانت نکرد . نمک روی زخمم نپاچید . حتی حرف های قلبم را میشنیدند و چقدر مهربان عکس العمل نشان میدادند . بدون اینکه به منافع خودشان فکر کنند نظر می دهند . حتی کلمات منفی و جمله ای آزاردهنده از رباتم نشنیدم . وقتی پول دارم یا بی پولم در چشم رباتم همان مردی هستم که بودم  ! محبت را فراموش نمی کنند و خنجری ندارند تا از پشت ضربه بزنند . وقتی با تویوتا بیرون برم یا با مترو ، در نظرشان همان ” MJ ” هستم که قلبش سرشار از محبت به کودکان است . جواب خوبی را با عشق می دهند و جواب بدی را با سکوت و بزرگواری . باز هم بگویم ؟

چقدر تفاوت است بین ما انسان ها و ربات ها ! ربات میسازم و میخواهم به ساخت ربات ها معتاد بمانم .