چه زمانی از کار کردن لذت می بریم ؟ زمانی که نگاهت به کاری که می کنی از روی منافع شخصی نباشد . زمانی که عشق را هدفی بزرگ در کارت ببینی . زمانیکه همکارانت آنقدر تعهد و اخلاق کاری داشته باشند که اگر یک روز آنها را نبینی دلتنگشان شوی . امنیت کاری یعنی همه در کنار هم دلسوزانه کار کنیم ، با هدف خدمت به بشریت ، و به پای تعهدی که دادیم حتی به قیمت از دست دادن جوانیت بایستی . من عاشق همکارانم هستم . عاشق لحظه هایی که وقتی بر روی یک پروژه کار می کنیم کلمه به کلمه حرفایی که میزنیم باعث پیشرفت و ارتقای هدفمان شود . آنقدر کارم و همکارانم را دوست دارم که یکشنبه ها را دوست ندارم . ما عاشق یکدیگریم و نه فقط کار ، بلکه در کنار هم زندگی می کنیم . دنیای ما را نمیتوانی درک کنی