چه زمانی از کار کردن لذت می بریم؟ زمانی که نگاهمان به کاری که می کنیم از روی منافع شخصی نباشد. زمانی که عشق را هدفی بزرگ در کارت ببینیم. زمانیکه همکارانمان آنقدر تعهد و اخلاق کاری داشته باشند که اگر یک روز آنها را نبینیم دلتنگشان شویم. امنیت کاری یعنی همه در کنار هم دلسوزانه کار کنیم، با هدف خدمت به بشریت، و به پای تعهدی که داده ایم حتی به قیمت از دست دادن جوانی مان بایستیم. من عاشق همکارانم هستم. عاشق لحظه هایی که وقتی بر روی یک پروژه کار می کنیم کلمه به کلمه حرفایی که میزنیم باعث پیشرفت و ارتقای هدفمان شود . آنقدر کارم و همکارانم را دوست دارم که یکشنبه ها را دوست ندارم. ما عاشق یکدیگریم و نه فقط کار، بلکه در کنار هم زندگی می کنیم. دنیای ما را نمیتوانی درک کنی