دهه شصت ، دخترها با گوش هایشان عاشق میشدند . دهه شصت ، پسرها ، همه ی دنیایشان همان یک دختر بود . دهه شصت ، دخترها دنبال قلب های مهربان بودندو پسرها دنبال شریک زندگی . مهم نبود دختری بالای لبش کمی سبیل دارد یا پوستش چندتا خال و سایز اندامش چقدر است . مهم نبود پسر شش پک باشد یا مدل ماشینش چیست . برای دو طرف پایبندی به زندگی جزو اولویت ها برای عاشق شدن بود . کاش اصالت های دهه ی شصت باقی می ماند با همان قطع شدن های طولانی برق و شمع هایی که خانه را از هزار وات لامپ ، روشن تر میکرد . حوض وسط حیاط و صدای آژیر قرمز از رادیو و انسان هایی که دیگر خبری از آنها نیست . ما به عقب برمیگردیم و دهه ها به جلو