امشب خیلی ها بیدارند ! من هم بیدارم . امشب خیلی ها میخوانند اما من می نویسم . شاید خیلی از اینها که میخوانند، نمیدانند چه میخوانند اما من میدانم چه مینویسم . امشب یکی از شب های تابستان است و هوا گرم، اما اینجا سرد است . امشب ستاره ها باز هم چشمک میزنند اما امشب اینجا ستاره ها فقط نگاه می کنند . امشب ابری در آسمان نیست اما اینجا بارانیست . امشب وقتی میخوانند ، خیلی ها اشک ریختند اما من فکر کردم. به اینکه آنها هر سال میخوانند اما عمق متن را نفهمیدند . قدر امشب را بدانیم