گاهی اشک، شیرین ترین حس دنیاست. قلب های مهربان زودتر از دیگر قلب ها اشک میریزند. اگر زمانی اشک هایت ناخوداگاه سرازیر شد، آرزو کن ! برای کسانی که دنیا را با چشم های مشکی می بینند. مهمترین نیاز آنها یک جفت لنز رنگی به رنگ رنگین کمان است . بهترین زمان همین حالاست. روز تولد هم زمان خوبیست و همینطور سالگرد آشنایی. با لبخند، لنزها را تقدیم کن و طریقه استفاده ی آنرا. دنیا نیاز دارد به لنزهای رنگی. رنگین کمان های زندگی کمرنگ شده اند. طوفان ها ، صدای امواج دریا را محو کرده اند. یک جفت لنز رنگی میتواند دنیا را تغییر دهد . فقط یک جفت