گاهی اشک، شیرین ترین حس دنیاست . قلب های مهربان زودتر از دیگر قلب ها اشک میریزند . اگر زمانی اشک هایت ناخوداگاه سرازیر شد، آرزو کن ! برای کسانی که دنیا را با چشم های مشکی می بینند . مهمترین نیاز آنها یک جفت لنز رنگی به رنگ رنگین کمان است . بهترین زمان همین حالاست . روز تولد هم زمان خوبیست و همینطور سالگرد آشنایی . با لبخند ، لنزها را تقدیم کن و طریقه استفاده ی آنرا . دنیا نیاز دارد به لنزهای رنگی . رنگین کمان های زندگی کمرنگ شده اند . طوفان ها ، صدای امواج دریا را محو کرده اند . یک جفت لنز رنگی میتواند دنیا را تغییر دهد . فقط یک جفت