فاصله بگیر از کسانی که وسعت دنیا را در حد همان اتاقی که زندگی می کنند می بینند. فاصله بگیر از کسانی که افکارشان در حد محیط زندگی شان است. فاصله بگیر از کسانی که عقده ها و کمبودهایشان را با نیشخند نشان می دهند. این ها همان افرادی هستند که عقب ماندگی را به جامعه هدیه می دهند و تو نباید برایشان وقت بگذاری چون کسانی که یک عمر تربیت نشده اند، دیگر تربیت نخواهند شد.