روزها آفتاب را در آسمان می بینیم و آسمان، شب ها ماه را جایگزین آفتاب می کند. شب های جمعه، آسمان دیگر سراغ ماه نمی رود. ستاره ها آنقدر می درخشند که آفتاب تا صبح می تابد و جمعه را بدون سلام طلوع می کند. مردمی که سلام آفتاب را نمی شنوند ، فراموش می کنند آداب روزهای جمعه را. فراموش می کنند یکدیگر را. و زمانی که شنبه آفتاب میخواهد طلوع کند، دلتنگ شب های جمعه می شوند. من آن جمعه ای را دوست داشتم که آفتابش مثل هر روز سلام میکرد.