روزی که چشم هایم را به این دنیا باز کردم ، حتی تصورش را هم نمیکردم که برای بدست آوردن هر چیزی حتی یک لیوان آب ، باید به توان 2 ، رنج کشید . زیبا بود این رنج ها اما کاش با 2 ، جمع میشد . شاید این هم قانون دنیاست که برای بعضی ها باید به توان 2 محاسبه شود . این قانون دنیاست یا قانون طبیعت ؟ اگر قانون طبیعت هست ادامه میدهم ولی اگر قانون دنیاست آنرا تغییر میدهم چون عدد 2 در 2 چه ضرب شود و چه جمع و چه به توان هم در بیاید نتیجه یکیست . شاید اگر از ابتدای ورود به این دنیا ، رنج بدست آوردن هر چیزی در توان آن جمع میشد ، الان به جای سفیدی پیراهنم ، دندان های سفیدم جلوه گر چهره ام بود . شاید این هم قانون دنیاست