ستاره ها چه زیبا میشنوند. آنها بهترین شنونده های دنیا هستند و با یک چشمک و لبخند شانه هایت را سبک می کنند. ستاره ها کمبودی ندارند چون تا به حال نشنیده ام “منم منم” داشته باشند. ستاره ها قلبی بزرگ دارند چون بعد از غروب می آیند، تا سیاهی شب، دلت را نرنجاند. ستاره ها تکیه گاه محکمی هستند چون همیشه هستند و در زمانیکه فشاری شانه هایت را سنگین می کند ، تنهایت نمیگذارند. ستاره ها دلنشین هستند چون زبان نرمی دارند و نیش نمی زنند. ستاره ها با احساسند چون عمق حرفای های دلت را می شنوند و جواب احساس را، با احساس می دهند. ستاره ها بهترین شریک هستند چون تو را برای منافع خودشان نمیخواهند. آنها آنقدر بالا هستند که نیازی به ما ندارند. ستاره ها بهترین دوست من هستند.