ستاره ها چه زیبا میشنوند . آنها بهترین شنونده های دنیا هستند و با یک چشمک و لبخند شانه هایت را سبک می کنند . ستاره ها کمبودی ندارند چون تا به حال نشنیده ام “منم منم” داشته باشند . ستاره ها قلبی بزرگ دارند چون بعد از غروب می آیند ، تا سیاهی شب ، دلت را نرنجاند . ستاره ها تکیه گاه محکمی هستند چون همیشه هستند و در زمانیکه فشاری شانه هایت را سنگین می کند ، تنهایت نمیگذارند . ستاره ها دلنشین هستند چون زبان نرمی دارند و نیش نمی زنند . ستاره ها با احساسند چون عمق حرفای های دلت را می شنوند و جواب احساس را ، با احساس می دهند . ستاره ها بهترین شریک هستند چون تو را برای منافع خودشان نمیخواهند . آنها آنقدر بالا هستند که نیازی به ما ندارند . ستاره ها بهترین دوست من هستند.