امشب باران از زمین می بارد و درخت ها ریشه در آسمان دارند . ابرها بر قلب ها نشسته اند و زمین تنها جاییست که سکوت را میشکند . امشب هوای دلم ریشه در آسمان دارد . صدای آسمان از لا به لای برگ ها شنیده می شود و قلبم همچنان بر سیاهی شب لبخند میزند