برای اعداد فرمول وجود دارد. آیا برای احساس انسان ها هم فرمولی هست؟ زمانیکه جواب محبت ، کنایه باشد، از کدام فرمول می توان فهمید نتیجه چیست؟ نمیدانم چرا در کشورم هر چه میگذرد روح انسان ها از انسان بودن فاصله میگیرد ! چشم ها نابینا می شود و چیزی جز نفع شخصی دیده نمی شود. زمانیکه پول، ارزشش بالاتر از عدالت باشد، دنبال انسانیت نگرد. وقتی 18 ساله بودم دوره ی زیباتری بود. به یاد دارم در آن دوره جواب محبت را با لبخند و تشکر میدادند نه با طعنه و کنایه. همینقدر میدانم کسانی که قدر محبت را ندانند، روزی آنرا از دست خواهند داد.