دلم دلتنگ دلتنگی هاست. دلم باز تب میخواهدو قدم های تو در سرمای مسکو. دلم همان صدای ظریفت را میخواهد که به جای اسمم، قهرمانت بودم. دلم ملودی پیانویی را میخواهد که تو با آن انگشتان کوچکت برایم از آرزوهای آسمانی ات می نواختی. دلم همان خنده ای را میخواهد که صدای کودکانه ات، سنگینی شانه هایم را سبک میکرد.