خدای بزرگ آرزوی بچه ها را برآورده می کند. بچه هایی که قلب هایی بزرگ دارند. قلب هایی بی کینه و زبانی که دروغ را نمیشناسد. چشم هایی که نگاهی مهربان دارند و افکاری که به دنبال راه سو استفاده نمیگردند. خدای بزرگ، تو را هم دوست دارد اگر قلبت را با سنت رشد ندهی. اگر زبانت به جملات مثبت و امید دهنده بچرخد و اگر چشمات لبخند بزند. خدای خشن را باور نکن. به ما گاهی اوقات دروغ می گویند. خدای من در قلب بچه ها زندگی می کند. خدای من ترس ندارد. مهربان است و می دانم قلب مرا می بیند نه لق لق زبانم را و نه خمو راست شدن های ریاکارانه را. خدای من همه جای دنیا وجود دارد. خدای من صدایش را به وجدانم وحی میکند. خدای من تک بعدی نیست. خدای من را از چشم هایم پیدا کن.