بچه ها را دوست دارم چون کینه به دل نمیگیرند. بچه ها را دوست دارم چون حرفهایشان از عمق قلب پاکشان برآمده است. بچه ها را دوست دارم چون خنده هایشان موزیانه نیست. بچه ها را دوست دارم چون از واقعیات می گویند. بچه ها را دوست دارم چون زندگی را همانند رنگین کمان، زیبا می کنند. بچه ها را دوست دارم چون نگاهشان پر از احساسو محبت است. بچه ها را دوست دارم چون زیبا حرف میزنند. بچه ها را دوست دارم چون زود آشتی می کنند. بچه ها را دوست دارم چون زندگی را سخت نمیگیرند. بچه ها را دوست دارم چون تکبر ندارند. بچه ها را دوست دارم چون بودنشان ، آرام بخش لحظه های سخت زندگی ام بوده است. بچه ها را دوست دارم چون همیشه شادی را به من هدیه داده اند. کاش دوران بچگی، ما را رها نمیکرد.