بچه ها را دوست دارم چون کینه به دل نمیگیرند . بچه ها را دوست دارم چون حرفهایشان از عمق قلب پاکشان برآمده است . بچه ها را دوست دارم چون خنده هایشان موزیانه نیست . بچه ها را دوست دارم چون از واقعیات می گویند . بچه ها را دوست دارم چون زندگی را همانند رنگین کمان ، زیبا می کنند . بچه ها را دوست دارم چون نگاهشان پر از احساسو محبت است . بچه ها را دوست دارم چون زیبا حرف میزنند . بچه ها را دوست دارم چون زود آشتی می کنند . بچه ها را دوست دارم چون زندگی را سخت نمیگیرند . بچه ها را دوست دارم چون تکبر ندارند . بچه ها را دوست دارم چون بودنشان ، آرام بخش لحظه های سخت زندگی ام بوده است . بچه ها را دوست دارم چون همیشه شادی را به من هدیه داده اند . کاش دوران بچگی ، ما را رها نمیکرد