به شعارها توجه نکن . می گویند تو را دوست دارم اما فقط دوستت دارند ! درکی در کار نیست . حرفایت را باید صدها بار بگویی و باز هم از گوشی وارد و از گوشی خارج می شود . دیگر خودت را خسته نکن برای حرف های تکراری . کسی که باید بفهمد همان بار اول میفهمد . تو بعد از 30 سال ، مهدکودک باز نکرده ای که بخواهی آموزش دهی و دیگران به خاطر منافع خودشان تو را دوست داشته باشند . دوست داشتن آرامش می آورد و کسی که تو را برای منافعش بخواهد جز شعار ، لبانش به کلمه ای آرامبخش باز نخواهد شد . کسانی که تو را برای خودت دوست داشته باشند، زیبایی های تو را می بینند و زبانشان به تحقیر نمیچرخد . قدم هایت را برای کسی محکم بردار که آرامش را از او هدیه بگیری . پس چشمانت را ببند و از زندگی زیبایی که با هزار زحمت برای خودت ساختی لذت ببر و تنها کسی را که ظرفیت و درک این زیبایی را دارد در آن بپذیر تا همیشه لبخند بزنی