شاید خاطره ها زیباتر از واقعیت باشند. فکر کردن، زیباتر از عاشق شدن باشد. خوابیدن، آرامش بخش تر از نگاه کردن باشد. ایستادن، مطمئن تر از قدم زدن باشد. شب ها، روشن تر از روز باشد. هر چه باشد میدانم، از یک جایی دیگر بزرگ نخواهی شد، پرواز می کنی …