ما زجرها کشیدیم. تحمل کردیم. استرس ها کشیدیم. سختی ها دیدیم. اشک هایی پنهان ریختیم. مدارا کردیم. بی خوابی ها کشیدیم. حرف ها شنیدیم. بی احساسی ها دیدیم. تحقیرها شدیم. از غذای لذیذمان گذشتیم. صندلی های نرم را رها کردیم. ساعت ها روی پا ایستادیم. هر دردی را با لبخند نشان دادیم. روز و شبمان را یکی کردیم. از لذت های جوانی گذشتیم تا الان به آنچه هستیم افتخار کنیم و سرمان را بالا بگیریم. از روی صندلی های نرم پرواز نخواهی کرد.