گاهی تو انتخاب می کنی و گاهی انتخاب میشوی ! هر کدام دلیلی دارد. من انتخاب کردم لباس رنگ سفید بپوشم اما انتخاب نکردم چه کسانی برایم تصمیم بگیرند. گاهی بعضی بخش های زندگی شبیه قرعه کشی بازی های جام جهانی فوتبال است. تو هیچ اختیاری از خودت نداری. فقط لباس سفید را پوشیدی و نشستی و منتظری ببینی بخت تو هم ردیف با چه تیم هایی هست. تیم هایی که شاید لباس سفیدت را مشکی کنند. گاهی ما باید جوابگوی اشتباهات خاله خرس ها باشیم. خودمان آشی نخوردیم اما دهانمان سوخت از سال ها پاسخگویی به اشتباهات کسانی که تو خود انتخابشان نکردی.